V průběhu měsíce června se žáci oborů Informační technologie, Hotelnictví, Ekonomika a podnikání zúčastnili celodenní exkurze s environmentálním zaměřením. Exkurze probíhala v areálu Čističky odpadních vod Hrádkov. Zde se žáci během komentované prohlídky názorně seznámili s jednotlivými fázemi biologického čištění odpadních vod ze spádových oblastí. Dále si prohloubili své vědomosti o tom, jaké látky do stokové oblasti nepatří a jaké jsou podmínky vypouštění odpadních vod do kanalizace.

Další část programu byla realizována v arboretu Šmelcovna. Zde byl program zaměřen na základní informace o zdejší flóře a fauně.

Dále následoval přesun k Třídírně odpadů Recovera. Tento přesun by realizován formou procházky v přírodě, kde jsme se zaměřili na okolní rostliny a bezobratlé  živočichy, na jejich zařazení a charakteristiku.

V třídírně odpadů měli žáci možnost sledovat proces třídění svezeného odpadu, jeho dotřiďování a následné lisování, až k finálnímu produktu pro vývoz.

Cílem exkurze bylo opakování a prohloubení vědomostí praktickou formou výuky v terénu a na odborných pracovištích. Žáci si propojili své teoretické vědomosti s jejich praktickým využitím v reálném životě.

Mgr. Alena Plavcová

Spolupracujeme