Cílem tohoto oboru je připravit žáka, který je schopen vykonávat ošetřovatelské činnosti. Absolvent je připraven poskytovat péči dětem i dospělým, uplatní se v různých zdravotnických zařízeních.

Velká část praktického vyučování se uskutečňuje nejen v odborných učebnách, ale také na konkrétních pracovištích, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory apod.

Praktická sestra

Charakteristika oboru

Chceš pomáhat těm, kteří tě potřebují? Připravíme tě pro ošetřovatelskou péči ve zdravotnických zařízeních! Získáš znalosti, jak pomáhat lékařům se získáváním podkladů k diagnóze. Naučíš se základům ošetřovatelské péče o zdraví člověka. V našich moderně vybavených učebnách tě naučíme využívat moderní techniku, s kterou se budeš setkávat nejen při praktickém vyučování, ale také ve svém budoucím zaměstnání.

Uplatnění

Jako absolvent tohoto obru budeš připraven vykonávat práci nelékařského zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem poskytuje ošetřovatelskou péči dětem i dospělým. Uplatníš se v různých typech zdravotnických zařízení lůžkového či ambulantního charakteru nebo v zařízeních sociální péče a služeb. Připravíme tě na další studium na vysoké škole nebo můžeš pokračovat ve studiu na u nás na vyšší odborné škole v oboru vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra.

Profil oboru

Kód a název oboru: 53 - 41 - M/01 Praktická sestra
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Garant oboru

Učební plán

Povinné vyučovací předměty Zkratka Minimální počet vyučovacích hodin za studium
Týdenní Celkový počet
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura ČJ 3 4 4 4 15
Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12
Dějepis D 2 0 0 0 2
Občanská nauka ON 2 1 0 0 3
Fyzika F 2 0 0 0 2
Chemie CH 2 1 0 0 3
Biologie a ekologie BIE 1 0 0 0 1
Matematika M 2 2 2 1 7
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie IKT 2 2 0 0 4
Ekonomika E 0 1 1 0 2
Výchova ke zdraví VKZ 0 1 0 0 1
První pomoc PPM 1 0 0 0 1
Somatologie SOM 4 0 0 0 4
Klinická propedeutika KLP 0 1 0 0 1
Patologie PA 0 1 0 0 1
Odborná latinská terminologie OLT 1 0 0 0 1
Teorie ošetřovatelství OSE 3 0 0 0 3
Ošetřovatelství - cvičení OSE cv. 2 4 0 0 6
Interna INT 0 0 1 1 2
Chirurgie CHIR 0 0 1 1 2
Ošetřovatelství v interních oborech OIO 0 1 2 2 5
Ošetřovatelství v chirurgických oborech OCHO 0 1 2 2 5
Ošetřování nemocných OSN 0 4 12 14 30
Psychologie a komunikace PK 0 2 2 2 6
Základy epidemiologie a hygieny ZEH 0 1 0 0 1
Počet hodin celkem   32 32 32 32 128

Související články

Související galerie