Cílem tohoto oboru je připravit žáka, který je schopen vykonávat ošetřovatelské činnosti. Absolvent je připraven poskytovat péči dětem i dospělým, uplatní se v různých zdravotnických zařízeních.

Velká část praktického vyučování se uskutečňuje nejen v odborných učebnách, ale také na konkrétních pracovištích, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory apod.

Praktická sestra

Charakteristika oboru

Chceš pomáhat těm, kteří tě potřebují? Připravíme tě pro ošetřovatelskou péči ve zdravotnických zařízeních! Získáš znalosti a ve spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky se budeš podílet na diagnostické, léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péči. V našich učebnách vybavených moderní technikou i během odborných praxí ve zdravotnických zařízeních se naučíš základům ošetřovatelské péče (např. pacientům měřit tlak, odebírat krev, podávat léky, připravovat ho k diagnostickým a léčebným výkonům, asistovat u těchto výkonů atd.). 

Odborné předměty jsou vyučovány na našem pracovišti Komenského 1, Boskovice.

Uplatnění

Jako absolvent tohoto oboru jsi na trhu práce velice žádán. Uplatníš se v různých typech zdravotnických zařízení lůžkového či ambulantního charakteru nebo v zařízeních sociální péče a služeb. Připravíme tě na další studium na vysoké škole nebo můžeš pokračovat ve studiu na u nás na vyšší odborné škole v oboru vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra.

Pokusné ověřování

Žáci oboru 53-41-M/03 Praktická sestra mohou po úspěšném ukončení 3. ročníku vykonat závěrečnou zkoušku v oboru vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel. Žák, který nevykoná závěrečnou zkoušky úspěšně nebo který ji nekoná vůbec, může pokračovat ve vzdělávání ve 4. ročníku. 

Žáci zařazeni do pokusného ověřování, kteří ukončí obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, mohou pokračovat ve studiu oboru vzdělání 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra od 2. ročníku. Pokračovat ve studiu mohou i žáci, kteří uspěli v profilové části maturitní zkoušky, ale neuspěli ve společné části maturitní zkoušky v oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra s podmínkou úspěšného vykonání společné části maturitní zkoušky nejpozději do ukončení 2. ročníku akreditovaného vzdělávacího programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra.

Další informace o pokusném ověřování můžete najít na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-stupnoviteho-propojeni

Profil oboru

Kód a název oboru: 53-41-M/03 Praktická sestra
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Garant oboru

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předměty Zkratka Minimální počet vyučovacích hodin za studium
Týdenní Celkový počet
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura ČJ 3 3 3 3 12
Anglický jazyk AJ 3 3 3 4 13
Dějepis D 2 0 0 0 2
Občanská nauka ON 0 1 1 1 3
Fyzika F 1 1 0 0 2
Chemie CH 1 1 0 0 2
Biologie a ekologie BIE 2 0 0 0 2
Matematika M 2 2 2 1 7
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie IKT 2 2 0 0 4
Ekonomika E 0 2 0 0 2
První pomoc PPM 2 0 0 0 2
Klinická propedeutika KLP 0 2 0 0 2
Odborná latinská terminologie OLT 1 0 0 0 1
Ochrana a podpora veřejného zdraví OPVZ 1 0 0 0 1
Somatologie SOM 4 0 0 0 4
Základy mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena ZMI 0 1 0 0 1
Ošetřovatelství OSE 4 8 8 6 26
Ošetřování nemocných OŠN 0 0 14 14 28
Psychologie a komunikace PSK 0 2 2 1 5
Povinně volitelné předměty
Seminář z psychologie a komunikace SPK 0 0 0 1 1
Seminář ze somatologie SSOM 0 0 0
Počet hodin celkem   30 30 35 33 128

Související články

Exkurze do Toskánska

Tak jako každý rok vyrazili i letos v září naši studenti ze střední a vyšší odborné školy na odbornou exkurzi do zahraničí. A stejně jako vloni to byla jedna z nejnavštěvovanějších...
Celá aktualita

Olympiáda z českého jazyka

5. 4. 2023 se v Blansku uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovali Jakub Šebela(IT3) a Barbora Zálešáková (VP3), kteří byli nejlepšími řešiteli...
Celá aktualita

Lyžařský kurz v Alpách 2023

Ve dnech 11. - 16. ledna 2023 se uskutečnil námi velice očekávaný lyžařský kurz v Alpách. Již tradičně jsme ve večerních hodinách vyrazili patrovým autobusem do lyžařského...
Celá aktualita

Adventní Salcburk

Adventní Salcburk Poslední týden před Vánocemi jsme se studenty vyrazili na dvoudenní exkurzi do rakouského Salcburku a okolí. Adventní trhy v Salzburgu jsou považovány za jedny z...
Celá aktualita

Olympiáda v českém jazyce

19. 12. 2022 se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 28 žáků z 1.-3. ročníku všech maturitních oborů. Čekaly je obtížné úkoly z morfologie, lexikologie...
Celá aktualita

Spolupracujeme