Nastoupit ke studiu lze do 31. října 2022. Hodnocení ze SŠ uvedené na přihlášce je třeba nechat potvrdit školou, na které jste studovali. Přihlášku vlastnoručně podepište a odešlete na adresu naší školy. Pokud máte maturitní vysvědčení, tak jeho úředně ověřenou kopii přiložte k přihlášce.

Na přihlášku uveďte:

  • rodné číslo,
  • u oborů Cestovní ruch a Ekonomika a podnikání  vyberte první cizí jazyk (AJ nebo NJ), tento jazyk je hlavní a student z něj bude dělat zkoušku u absolutoria,
  • u stejných oborů vyberte druhý cizí jazyk (AJ nebo RJ nebo NJ) - student v tomto jazyce může být i začátečník. Jazyky je nutné uvést z organizačních důvodů.
  • u oboru Ekonomika a podnikání uveďte volitelné zaměření.
  • u všech oborů je nutné lékařské potvrzení.

Podání přihlášky a přijímací řízení je bezplatné. Přihlášky pro první kolo přijímáme od 1. 3. 2022

I. kolo:

Termín podání přihlášky ke studiu do I. kola  do 31. května 2022
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení - I. kolo      30. červen 2022

Uchazeč musí přiložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději do 24.6. 2022 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

Kód, název oboru Kapacita oboru
65-43-N/01 - Cestovní ruch 40
53-41-N/11 - Diplomovaná všeobecná sestra 50
63-41-N/18 - Ekonomika a podnikání 30
43-31-N/01 - Fyzioterapie zvířat 30
63-43-N/13 - Finančnictví a bankovnictví 10

 

Přihláška ke stažení

 

Další kola budou vyhlášena v případě volné kapacity v jednotlivých oborech. Sledujte naše www stránky.

Termíny podání přihlášky ke studiu do dalších kol: průběžně 
Termíny přijímacího řízení - další kola: průběžné vyhlašování podle stavu přijatých studentů

Školné na zimní období je nutno uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

Zápis ke studiu pro školní rok 2022/2023:   1. září 2022   9:00 učebna D 19 - Hybešova 53 (obory FŘ, CR, FZ, FB)
                                                                                                    9:00 učebna Z1 - Komenského 10 (obor DVS)

Přijatí studenti z kol přijímacího řízení uskutečněných po 1. 9. 2022  nastupují ke studiu ihned po obdržení rozhodnutí o přijetí

Nedostaví-li se student k zápisu a neomluví-li se nejpozději do tří dnů, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.