Nastoupit ke studiu lze do 31. října 2021. Hodnocení ze SŠ uvedené na přihlášce je třeba nechat potvrdit školou, na které jste studovali. Přihlášku vlastnoručně podepište a odešlete na adresu naší školy. Pokud máte maturitní vysvědčení, tak jeho úředně ověřenou kopii přiložte k přihlášce.

Na přihlášku uveďte:

  • rodné číslo,
  • u oborů Cestovní ruch a Ekonomika a podnikání  vyberte první cizí jazyk (AJ nebo NJ), tento jazyk je hlavní a student z něj bude dělat zkoušku u absolutoria,
  • u stejných oborů vyberte druhý cizí jazyk (AJ nebo RJ nebo NJ) - student v tomto jazyce může být i začátečník. Jazyky je nutné uvést z organizačních důvodů.
  • u oboru Ekonomika a podnikání uveďte volitelné zaměření.
  • u všech oborů je nutné lékařské potvrzení.

Podání přihlášky a přijímací řízení je bezplatné.

V. kolo:

Termín podání přihlášky ke studiu do VI. kola průběžně do 31. října 2021
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení - VI. kolo průběžně do 31. října 2021

Uchazeč musí přiložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. 

 

Přehled volných míst pro VI. kolo

Kod, název oboru Počet volných míst
65-43-N/01 - Cestovní ruch 4
53-41-N/11 - Diplomovaná všeobecná sestra 6
63-41-N/18 - Ekonomika a podnikání 5
43-31-N/01 - Fyzioterapie zvířat 0

 

Přihláška ke stažení

výsledky přijímacího řízení

 

Další kola budou vyhlášena v případě volné kapacity v jednotlivých oborech. Sledujte naše www stránky.

Termíny podání přihlášky ke studiu do dalších kol: průběžně 
Termíny přijímacího řízení - další kola: průběžné vyhlašování podle stavu přijatých studentů

Školné na zimní období je nutno uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

Zápis ke studiu pro školní rok 2021/2022:   1. září 2021   9:00 učebna D 19 - Hybešova 53 (obory FŘ, CR, FZ)
                                                                                                    9:00 učebna Z1 - Komenského 10 (obor DVS)

Přijatí studenti ze 4. kola a případných dalších kol přijímacího řízení nastupují ke studiu ihned po obdržení rozhodnutí o přijetí

Nedostaví-li se student k zápisu a neomluví-li se nejpozději do tří dnů, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.