53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra ve VOŠ
pro školní rok 2023/2024 - denní forma vzdělávání

II. kolo do 28. 8. 2023

Hodnocení předchozího vzdělání (zákon 561, § 94, odst. 3a)

Vypočítá se výsledný průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) vyčíslený z průměrného prospěchu podle vysvědčení v jednotlivých ročnících střední školy uvedeného na přihlášce uchazeče ke studiu ve vyšší odborné škole.
Počet bodů z průměrného prospěchu uchazeče je vyčíslen:     500 minus výsledný průměrný prospěch x 100

Další skutečnosti (zákon č. 561, § 94, odst. 3c)

 • Umístění ve školním kole olympiády v některém z předmětů ČJ, CJ, M, F, Ch, Bi, D, Z do 3. místa:
  plus 10 bodů za každý předmět 
 • Umístění v okresním kole olympiády v některém z předmětů ČJ, CJ, M, F, Ch, Bi, D, Z do 5. místa:
  plus 20 bodů za každý předmět 
 • Umístění v krajském kole olympiády v některém z předmětů ČJ, CJ, M, F, Ch, Bi, D, Z do 10. místa:
  plus 50 bodů za každý předmět
 • Umístění v celostátním kole olympiády v některém z předmětů ČJ, CJ, M, F, Ch, Bi, D, Z do 10. místa:
  plus 80 bodů za každý předmět
 • Umístění ve školním kole SOČ do 3. místa: plus 10 bodů
 • Umístění v okresním kole SOČ do 5. místa: plus 20 bodů
 • Umístění v krajském kole SOČ do 10. místa: plus 50 bodů
 • Umístění v celostátním kole SOČ do 10. místa: plus 80 bodů

Pořadí uchazečů

V II. kole přijímacího řízení bude přijato do počtu maximálně 50 uchazečů, a to v pořadí podle celkového počtu bodů získaných podle odstavců "Hodnocení předchozího vzdělání" a  "Další skutečnosti".

Postup při rovnosti bodů

 1. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí absolvování předmětu biologie uvedené na přihlášce uchazeče ke studiu ve vyšší odborné škole.
 2. Pokud nastane shoda v případě 1., rozhoduje o pořadí průměrný prospěch z biologie vyčíslený z prospěchu uvedeného na přihlášce uchazeče ke studiu ve vyšší odborné škole.
 3. Pokud nastane shoda v případě 2., rozhoduje o pořadí prospěch z cizího jazyka v posledním ročníku střední školy uvedený na přihlášce uchazeče ke studiu ve vyšší odborné škole (započítává se lepší prospěch z uvedených cizích jazyků).

Postup při přihlášení ukrajinských uchazečů

Podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022 se v takovém případě přednostně použijí ustanovení zákona 67/2022, lex Ukrajina.  V souladu se zákonem 67/2022, § 5, odst. 4, může uchazeč o studium nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání nebo splnění přijímacích kritérií podle § 94 odst. 3 písm. a) nebo c) školského zákona čestným prohlášením.