65-51-H/01 Kuchař-číšník: ŠVP Kuchař – číšník
denní forma vzdělávání pro školní rok 2024/2025


Přijímací zkoušky se na tento obor nekonají.

Hodnocení předchozího vzdělání (zákon č. 561, § 60d, odst. 1a)

 • Vypočítá se výsledný průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) vyčíslený z průměrného prospěchu za poslední tři pololetí povinné školní docházky uvedeného na přihlášce žáka ke studiu na střední škole. 
 • Počet bodů z průměrného prospěchu uchazeče je vyčíslen:

                                                                      500 mínus výsledný průměrný prospěch x 100.

  Příklad:
  průměrný prospěch za 1. pol. 8. třídy byl 1,51
  průměrný prospěch za 2. pol. 8. třídy byl 1,40
  ​​​​​​průměrný prospěch za 1. pol. 9. třídy byl 1,15
  Potom se počet bodů vypočítá následovně:  500 - ((1,51 +1,40 + 1,15):3) * 100 = 365 bodů.
 • Za každou nedostatečnou v kterémkoliv předmětu: mínus 100 bodů.
 • Za každý snížený stupeň z chování:
  • 2. stupeň mínus 100 bodů.
  • 3. stupeň mínus 150 bodů.

Další skutečnosti (zákon č. 561, § 60d, odst. 1d)

 • Olympiády za poslední tři pololetí povinné školní docházky:
  • Umístění v okresních kolech olympiády: celkem plus 10 bodů.
  • Umístění v krajských kolech olympiády: celkem plus 20 bodů.

Pořadí uchazečů

Podmínkou přijetí je získání minimálně 150 bodů. V 1. kole přijímacího řízení bude na obor vzdělání Kuchař – číšník přijato maximálně 20 uchazečů v pořadí podle celkového počtu bodů získaných uchazečem dle odstavce "Hodnocení předchozího vzdělání" a "Další skutečnosti".

Postup při rovnosti bodů

 1. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika za určená pololetí povinné školní docházky.
 2. Pokud nastane rovnost bodů v případě 1., rozhoduje o pořadí průměrný prospěch z předmětů český jazyk,
  1. cizí jazyk, matematika za poslední pololetí povinné školní docházky.

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

 1. Klasifikace z posledních 2 ročníků se dokládá formou přílohy (nepotvrzuje se tedy v přihlášce)

 2. Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.
  Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem 9. 4. 2024 a 10. 4. 2024 vždy od 8:00 v budově na ulici Hybešova 53.
 • Další doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy.
 • Uchazeči původem ze zemí mimo Evropskou unii prokáží řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost pobytu na území ČR

Závěrečné vysvědčení z posledního ročníku základní školy doloží přijatý uchazeč nejpozději v den nástupu do školy.

                                                                                                                                         

 

Spolupracujeme