65-51-H/01 Kuchař-číšník: ŠVP Kuchař – číšník
denní forma vzdělávání pro školní rok 2023/2024


Přijímací zkoušky se na tento obor nekonají.

Hodnocení předchozího vzdělání (zákon č. 561, § 60d, odst. 1a)

 • Vypočítá se výsledný průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) vyčíslený z průměrného prospěchu za poslední tři pololetí povinné školní docházky uvedeného na přihlášce žáka ke studiu na střední škole. Předloží-li žák vysvědčení obsahující 2. pololetí školního roku 2019/2020, nebude hodnocení tohoto pololetí hodnoceno. V tomto případě bude započítáno duplicitně hodnocení 1. pololetí 9. ročníku.
 • Počet bodů z průměrného prospěchu uchazeče je vyčíslen:

                                                                      500 mínus výsledný průměrný prospěch x 100.

  Příklad:
  průměrný prospěch za 1. pol. 8. třídy byl 1,51
  průměrný prospěch za 2. pol. 8. třídy byl 1,40
  ​​​​​​průměrný prospěch za 1. pol. 9. třídy byl 1,15
  Potom se počet bodů vypočítá následovně:  500 - ((1,51 +1,40 + 1,15):3) * 100 = 365 bodů.

 • Za každou nedostatečnou v kterémkoliv předmětu: mínus 100 bodů.
 • Za každý snížený stupeň z chování:
  • 2. stupeň mínus 100 bodů.
  • 3. stupeň mínus 150 bodů.

Další skutečnosti (zákon č. 561, § 60d, odst. 1d)

 • Olympiády za poslední tři pololetí povinné školní docházky:
  • Umístění v okresních kolech olympiády: celkem plus 10 bodů.
  • Umístění v krajských kolech olympiády: celkem plus 20 bodů.
 • Uchazeč, který podá obě 2 přihlášky ke studiu na naši školu: plus 50 bodů

Pořadí uchazečů

Podmínkou přijetí je získání minimálně 150 bodů. V 1. kole přijímacího řízení bude na obor vzdělání Kuchař – číšník přijato maximálně 20 uchazečů v pořadí podle celkového počtu bodů získaných uchazečem dle odstavce "Hodnocení předchozího vzdělání" a "Další skutečnosti".

Postup při rovnosti bodů

 1. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika za určená pololetí povinné školní docházky.
 2. Pokud nastane rovnost bodů v případě 1., rozhoduje o pořadí průměrný prospěch z předmětů český jazyk,
  1. cizí jazyk, matematika za poslední pololetí povinné školní docházky.
 3. Pokud nastane rovnost bodů v případě 2., přednost mají uchazeči se ZPS, je-li to v souladu s požadavky na zdravotní stav žáka daného oboru.

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

 • Klasifikace z posledních 2 ročníků (na přihlášce potvrzena školou nebo ověřené kopie vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (součástí přihlášky)
 • Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.
  Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem (12. 4. - 28. 4. 2023) - přesné datum se uchazeči dozví v informačním dopise, který se jim bude rozesílat začátkem dubna 2023.
 • Další doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy.
 • Uchazeči původem ze zemí mimo Evropskou unii prokáží řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost pobytu na území ČR

Závěrečné vysvědčení z posledního ročníku základní školy doloží přijatý uchazeč nejpozději v den nástupu do školy.