KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro další kola

do oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání:                 ŠVP Informatika a ekonomika

do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví:                                              ŠVP Hotelnictví a turismus

do oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie:                 ŠVP Informační technologie

do oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství:                                         ŠVP Veterinární prevence

do oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra:                                ŠVP Praktická sestra        

denní forma vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

1.  Hodnocení  na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (zákon č. 561, § 60d, odst. 1a)

 • vypočítá se výsledný průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) vyčíslený z průměrného prospěchu za 1. pololetí 8. a 1. pololetí 9. ročníku povinné školní docházky uvedeného na přihlášce žáka ke studiu na střední škole. Počet bodů z průměrného prospěchu uchazeče je vyčíslen:
  500 mínus výsledný průměrný prospěch x 100,
 •  za každou nedostatečnou v kterémkoliv předmětu: mínus 100 bodů,
 •  za každý snížený stupeň z chování:
                    2. stupeň mínus 200 bodů,
                         3. stupeň mínus 250 bodů.

2. Hodnocení jednotné zkoušky

Přijímací zkouška se nekoná, výsledky dosažené v jednotných testech MŠMT, popř. v testech školních přijímacích zkoušek se pro další kola přijímacího řízení nezohledňují.

3.  Pořadí uchazečů

V dalších kolech přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků v příslušném oboru budou přijati  uchazeči kteří získají minimálně 240 bodů, v pořadí podle celkového počtu bodů získaných uchazečem.

4.  Postup při rovnosti bodů

 • pokud nastane rovnost bodů v případě výsledného průměrného prospěchu, rozhoduje o  pořadí  průměrný  prospěch  z  předmětů  český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy povinné školní docházky,
 • pokud nastane rovnost bodů ve výše uvedeném, přednost mají uchazeči se ZPS, je-li to v souladu s požadavky na zdravotní stav žáka daného oboru.

5.  Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

 • klasifikace z posledních 2 ročníků (na přihlášce potvrzena školou nebo ověřené kopie vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (součástí přihlášky),
 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,
 • další doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,
 • uchazeči původem ze zemí mimo Evropskou unii prokáží řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost pobytu na území ČR.

 

Závěrečné vysvědčení z posledního ročníku základní školy doloží přijatý uchazeč nejpozději v den nástupu do školy.

 

                                                                                                                                                                               Ing. Mgr. Pavel Vlach
                                                                                                                                                                                     ředitel školy