KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro 2. kolo

do oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání:                 ŠVP Informatika a ekonomika

do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví:                                              ŠVP Hotelnictví a turismus

denní forma vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 

1. Hodnocení  na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (zákon č. 561, § 60d, odst. 1a) 

 • Vypočítá se výsledný průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) vyčíslený z průměrného prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku povinné školní docházky uvedeného na přihlášce žáka ke studiu na střední škole. Počet bodů z průměrného prospěchu uchazeče je vyčíslen:   

                   500 mínus výsledný průměrný prospěch x 100  

 •   Za každou nedostatečnou v kterémkoliv předmětu: mínus 100 bodů 
 •   Za každý snížený stupeň z chování:    2. stupeň mínus 200 bodů,  
                                                                        3. stupeň mínus 250 bodů 

Za hodnocení na vysvědčení může žák získat maximálně 400 bodů.  

2. Hodnocení jednotné zkoušky

Školní přijímací zkouška se nekoná, Hodnocení dosažené v jednotných testech MŠMT z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %.  

Za jednotnou zkoušku může žák získat maximálně 600 bodů.  

3.  Přijímání uchazečů

Ve druhém kole přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků  v příslušném oboru budou přijati  uchazeči,   kteří získají minimálně 450 bodů, v pořadí podle celkového počtu bodů získaných uchazečem. 

4.  Postup při rovnosti bodů 

 • Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí lepší výsledek v jednotných testech MŠMT.  
 • Pokud nastane rovnost bodů v případě a), rozhoduje o pořadí průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika za poslední tři pololetí povinné školní docházky.  
 • Pokud nastane rovnost bodů v případě b), rozhoduje o pořadí průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika za poslední pololetí povinné školní docházky.  
 • Pokud nastane rovnost bodů v případě c), přednost mají uchazeči se ZPS, je-li to v souladu s požadavky na zdravotní stav žáka daného oboru.  

5.  Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

 • klasifikace z posledních 2 ročníků (na přihlášce potvrzena školou nebo ověřené kopie vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (součástí přihlášky),
 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,
 • další doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,
 • uchazeči původem ze zemí mimo Evropskou unii prokáží řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost pobytu na území ČR.

 

Závěrečné vysvědčení z posledního ročníku základní školy doloží přijatý uchazeč nejpozději v den nástupu do školy.

 

                                                                                                                                                                               Ing. Mgr. Pavel Vlach
                                                                                                                                                                                     ředitel školy

 

Spolupracujeme