63-41-M/01 Ekonomika a podnikání: ŠVP Informatika a ekonomika1
65-42-M/01 Hotelnictví: ŠVP Hotelnictví a turismus
18-20-M/01 Informační technologie: ŠVP Informační technologie
43-41-M/01 Veterinářství: ŠVP Veterinární prevence
53-41-M/03 Praktická sestra: ŠVP Praktická sestra2

denní forma vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (zákon č. 561, § 60d, odst. 1a)

 • Vypočítá se výsledný průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) vyčíslený z průměrného prospěchu za poslední tři pololetí povinné školní docházky uvedeného na příloze " Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání", která se přikládá k přihlášce žáka ke studiu na střední škole. Počet bodů z průměrného prospěchu uchazeče je vyčíslen:

                                                            110 mínus výsledný průměrný prospěch x 10

Příklad:

průměrný prospěch za 1. pol. 8. třídy byl 1,51
průměrný prospěch za 2. pol. 8. třídy byl 1,40
​​​​​​průměrný prospěch za 1. pol. 9. třídy byl 1,15
Potom se počet bodů vypočítá následovně:  110 - ((1,51 +1,40 + 1,15):3) * 10 = 96 bodů.

 • Za neukončené základní vzdělání: mínus 20 bodů
 • Za každý snížený stupeň z chování:
  • 2. stupeň mínus 5 bodů.
  • 3. stupeň mínus 10 bodů.

Hodnocení jednotné zkoušky (zákon č. 561, § 60d, odst. 1b)

 • Hodnocení dosažené v jednotných testech MŠMT z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60%.
  Celkový počet bodů z jednotné přijímací zkoušky se vyčíslí podle vzorce:

  (počet bodů z ČJ + počet bodů z M) x 7,5

  Aby byl žák přijat, musí získat celkem z ČJ a z M minimálně 20 bodů

  Za jednotnou zkoušku může žák získat maximálně 750 bodů.

 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se podle §20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem 9. 4. 2024 a 10. 4. 2024 vždy od 8:00 v budově na ulici Hybešova 53.

  Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022, o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (dále jen cizinec), se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka; znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání písemného testu z Matematiky v ukrajinském jazyce je třeba připojit k přihlášce a zároveň doložit skutečnost, že uchazeč je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

  Uchazeč, kterému byla na žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů (tj. hodnocení podle lepšího výsledku bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů a hodnocení výsledku těch součástí školní přijímací zkoušky, které neověřují znalosti českého jazyka, koná-li se školní přijímací zkouška, a dalších kritérií přijímacího řízení).

Pořadí uchazečů

V 1. kole přijímacího řízení bude přijato na každý obor maximálně 30 uchazečů. Na obor Ekonomika a podnikání bude pro školní rok 2024/2025 přijato 60 uchazečů.

Postup při rovnosti bodů

 • Při rovnosti bodů  rozhoduje o  pořadí  lepší výsledek v jednotných testech MŠMT.
 • Pokud nastane rovnost bodů v případě a), rozhoduje o pořadí  průměrný  prospěch  z  předmětů  český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika za poslední tři pololetí povinné školní docházky.
 • Pokud nastane rovnost bodů v případě b), rozhoduje o pořadí průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika za poslední pololetí povinné školní docházky.

Závěrečné vysvědčení z posledního ročníku základní školy doloží přijatý uchazeč nejpozději v den nástupu do školy.

Termín konání jednotných testů MŠMT v 1. kole přijímacího řízení

Pro školní rok 2024/2025 je stanoven termín konání jednotných testů MŠMT v 1. kole přijímacího řízení na:

 • 1. termín 12. duben 2024
 • 2. termín 15. duben 2024

 

[1] Pro obor Ekonomika a podnikání otevíráme ve školním roce 2024/2025 dvě třídy. Počet přijímaných žáků na tento obor je tedy 60.
[2] Vzdělávání v oboru Praktická sestra se uskuteční v režimu pokusného ověřování stupňovitého propojení vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 ve středních a vyšších odborných školách, č. j. MSMT-32092/2021-2. Pro uchazeče se nic nemění, jen ve 3. ročníku oboru Praktická sestra budou moci (není to povinnost) vykonat závěrečnou zkoušku oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel a získat tak navíc střední vzdělání s výučním listem. Po vykonání maturitní zkoušky v oboru Praktická sestra bude moci absolvent přejít přímo do 2. ročníku programu Diplomovaná všeobecná sestra, který se vyučuje na vyšších odborných školách, a to dokonce i v případě, že nebude mít maturitní zkoušku úspěšně dokončenou – má tedy další rok, ve kterém, souběžně se studiem 2. ročníku, může maturitní zkoušku dokončit. Se vzděláváním v režimu pokusného ověřování je nutné vyslovit souhlas.

Spolupracujeme