63-41-M/01 Ekonomika a podnikání: ŠVP Informatika a ekonomika
65-42-M/01 Hotelnictví: ŠVP Hotelnictví a turismus
18-20-M/01 Informační technologie: ŠVP Informační technologie
43-41-M/01 Veterinářství: ŠVP Veterinární prevence
53-41-M/03 Praktická sestra: ŠVP Praktická sestra
denní forma vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (zákon č. 561, § 60d, odst. 1a)

 • Vypočítá se výsledný průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) vyčíslený z průměrného prospěchu za poslední tři pololetí povinné školní docházky uvedeného na přihlášce žáka ke studiu na střední škole. Předloží-li žák vysvědčení obsahující 2. pololetí školního roku 2019/2020, nebude hodnocení tohoto pololetí hodnoceno. V tomto případě bude započítáno duplicitně hodnocení 1. pololetí 9. ročníku. Počet bodů z průměrného prospěchu uchazeče je vyčíslen:
                                                                420 mínus výsledný průměrný prospěch x 100

Příklad:

průměrný prospěch za 1. pol. 8. třídy byl 1,51
průměrný prospěch za 2. pol. 8. třídy byl 1,40
​​​​​​průměrný prospěch za 1. pol. 9. třídy byl 1,15
Potom se počet bodů vypočítá následovně:  420 - ((1,51 +1,40 + 1,15):3) * 100 = 285 bodů.

 • Za neukončené základní vzdělání: mínus 200 bodů
 • Za každou nedostatečnou v kterémkoliv předmětu: mínus 100 bodů
 • Za každý snížený stupeň z chování:
  • 2. stupeň mínus 200 bodů.
  • 3. stupeň mínus 250 bodů.

Hodnocení dalších skutečností (zákon č. 561, § 60d, odst. 1d)

 • Olympiády za poslední tři pololetí povinné školní docházky
  • Umístění v okresních kolech: celkem plus 10 bodů.
  • Umístění v krajských a vyšších kolech: celkem plus 20 bodů.
 • Uchazeč, který podá obě 2 přihlášky ke studiu na naši školu: plus 50 bodů.

Hodnocení jednotné zkoušky (zákon č. 561, § 60d, odst. 1b)

 • Hodnocení dosažené v jednotných testech MŠMT z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60%.
  Za jednotnou zkoušku může žák získat maximálně 600 bodů.

Pořadí uchazečů

V 1. kole přijímacího řízení bude přijato na každý obor maximálně 30 uchazečů, kteří získají minimálně 300 bodů, v pořadí podle celkového počtu bodů získaných uchazečem.

Postup při rovnosti bodů

 • Při rovnosti bodů  rozhoduje o  pořadí  lepší výsledek v jednotných testech MŠMT.
 • Pokud nastane rovnost bodů v případě a), rozhoduje o pořadí  průměrný  prospěch  z  předmětů  český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika za poslední tři pololetí povinné školní docházky.
 • Pokud nastane rovnost bodů v případě b), rozhoduje o pořadí průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika za poslední pololetí povinné školní docházky.
 • Pokud nastane rovnost bodů v případě c), přednost mají uchazeči se ZPS, je-li to v souladu s požadavky na zdravotní stav žáka daného oboru.

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

 • Klasifikace z posledních 2 ročníků (na přihlášce potvrzena školou nebo ověřené kopie vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení)
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (součástí přihlášky)
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, (uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání
 • Další doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy
 • Uchazeči původem ze zemí mimo Evropskou unii prokáží řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost pobytu na území ČR

Závěrečné vysvědčení z posledního ročníku základní školy doloží přijatý uchazeč nejpozději v den nástupu do školy.

Termín konání jednotných testů MŠMT v 1. kole přijímacího řízení

Pro školní rok 2022/2023 je stanoven termín konání jednotných testů MŠMT v 1. kole přijímacího řízení na:

 • 1. termín 12. duben 2022
 • 2. termín 13. duben 2022