63-41-M/01 Ekonomika a podnikání: ŠVP Informatika a ekonomika1
65-42-M/01 Hotelnictví: ŠVP Hotelnictví a turismus
18-20-M/01 Informační technologie: ŠVP Informační technologie
43-41-M/01 Veterinářství: ŠVP Veterinární prevence
53-41-M/03 Praktická sestra: ŠVP Praktická sestra2

denní forma vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (zákon č. 561, § 60d, odst. 1a)

 • Vypočítá se výsledný průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) vyčíslený z průměrného prospěchu za poslední tři pololetí povinné školní docházky uvedeného na přihlášce žáka ke studiu na střední škole. Předloží-li žák vysvědčení obsahující 2. pololetí školního roku 2019/2020, nebude hodnocení tohoto pololetí hodnoceno. V tomto případě bude započítáno duplicitně hodnocení 1. pololetí 9. ročníku. Počet bodů z průměrného prospěchu uchazeče je vyčíslen:
                                                                420 mínus výsledný průměrný prospěch x 100

Příklad:

průměrný prospěch za 1. pol. 8. třídy byl 1,51
průměrný prospěch za 2. pol. 8. třídy byl 1,40
​​​​​​průměrný prospěch za 1. pol. 9. třídy byl 1,15
Potom se počet bodů vypočítá následovně:  420 - ((1,51 +1,40 + 1,15):3) * 100 = 285 bodů.

 • Za neukončené základní vzdělání: mínus 200 bodů
 • Za každou nedostatečnou v kterémkoliv předmětu: mínus 100 bodů
 • Za každý snížený stupeň z chování:
  • 2. stupeň mínus 200 bodů.
  • 3. stupeň mínus 250 bodů.

Hodnocení dalších skutečností (zákon č. 561, § 60d, odst. 1d)

 • Olympiády za poslední tři pololetí povinné školní docházky
  • Umístění v okresních kolech: celkem plus 10 bodů.
  • Umístění v krajských a vyšších kolech: celkem plus 20 bodů.
 • Uchazeč, který podá obě 2 přihlášky ke studiu na naši školu: plus 50 bodů.

Hodnocení jednotné zkoušky (zákon č. 561, § 60d, odst. 1b)

 • Hodnocení dosažené v jednotných testech MŠMT z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60%.
  Za jednotnou zkoušku může žák získat maximálně 600 bodů.

 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se podle §20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem (12. 4. - 28. 4. 2023) - přesné datum se uchazeči dozví v informačním dopise, který se jim bude rozesílat min. 14 dnů před konáním přijímacích testů.

  Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022, o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (dále jen cizinec), se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka; znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání písemného testu z Matematiky v ukrajinském jazyce je třeba připojit k přihlášce a zároveň doložit skutečnost, že uchazeč je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

  Uchazeč, kterému byla na žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů (tj. hodnocení podle lepšího výsledku bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů a hodnocení výsledku těch součástí školní přijímací zkoušky, které neověřují znalosti českého jazyka, koná-li se školní přijímací zkouška, a dalších kritérií přijímacího řízení).

Pořadí uchazečů

V 1. kole přijímacího řízení bude přijato na každý obor maximálně 30 uchazečů, kteří získají minimálně 300 bodů, v pořadí podle celkového počtu bodů získaných uchazečem. Na obor Ekonomika a podnikání bude pro školní rok 2023/2024 přijato 60 uchazečů.

Postup při rovnosti bodů

 • Při rovnosti bodů  rozhoduje o  pořadí  lepší výsledek v jednotných testech MŠMT.
 • Pokud nastane rovnost bodů v případě a), rozhoduje o pořadí  průměrný  prospěch  z  předmětů  český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika za poslední tři pololetí povinné školní docházky.
 • Pokud nastane rovnost bodů v případě b), rozhoduje o pořadí průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika za poslední pololetí povinné školní docházky.
 • Pokud nastane rovnost bodů v případě c), přednost mají uchazeči se ZPS, je-li to v souladu s požadavky na zdravotní stav žáka daného oboru.

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

 • Klasifikace z posledních 2 ročníků (na přihlášce potvrzena školou nebo ověřené kopie vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení)
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (součástí přihlášky)
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, (uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání
 • Další doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy
 • Uchazeči původem ze zemí mimo Evropskou unii prokáží řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost pobytu na území ČR

Závěrečné vysvědčení z posledního ročníku základní školy doloží přijatý uchazeč nejpozději v den nástupu do školy.

Termín konání jednotných testů MŠMT v 1. kole přijímacího řízení

Pro školní rok 2023/2024 je stanoven termín konání jednotných testů MŠMT v 1. kole přijímacího řízení na:

 • 1. termín 13. duben 2023
 • 2. termín 14. duben 2023

 

[1] Pro obor Ekonomika a podnikání otevíráme ve školním roce 2023/2024 dvě třídy. Počet přijímaných žáků na tento obor je tedy 60.
[2] Vzdělávání v oboru Praktická sestra se uskuteční v režimu pokusného ověřování stupňovitého propojení vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 ve středních a vyšších odborných školách, č. j. MSMT-32092/2021-2. Pro uchazeče se nic nemění, jen ve 3. ročníku oboru Praktická sestra budou moci (není to povinnost) vykonat závěrečnou zkoušku oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel a získat tak navíc střední vzdělání s výučním listem. Po vykonání maturitní zkoušky v oboru Praktická sestra bude moci absolvent přejít přímo do 2. ročníku programu Diplomovaná všeobecná sestra, který se vyučuje na vyšších odborných školách, a to dokonce i v případě, že nebude mít maturitní zkoušku úspěšně dokončenou – má tedy další rok, ve kterém, souběžně se studiem 2. ročníku, může maturitní zkoušku dokončit. Se vzděláváním v režimu pokusného ověřování je nutné vyslovit souhlas, a to při odevzdání zápisového lístku.