63-41-M/01 Ekonomika a podnikání: ŠVP Informatika a ekonomika
65-42-M/01 Hotelnictví: ŠVP Hotelnictví a turismus
18-20-M/01 Informační technologie: ŠVP Informační technologie
43-41-M/01 Veterinářství: ŠVP Veterinární prevence
53-41-M/03 Praktická sestra: ŠVP Praktická sestra
denní forma vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Přijímací zkoušky se pro další kola nekonají.

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (zákon č. 561, § 60d, odst. 1a)

 • Vypočítá se výsledný průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) vyčíslený z průměrného prospěchu za 1. pololetí 8. a 1. pololetí 9. ročníku povinné školní docházky uvedeného na přihlášce žáka ke studiu na střední škole. Počet bodů z průměrného prospěchu uchazeče je vyčíslen:
                                                                 500 mínus výsledný průměrný prospěch x 100
  Příklad:
  průměrný prospěch za 1. pol. 8. třídy byl 1,51
  průměrný prospěch za 1. pol. 9. třídy byl 1,16
  Potom se počet bodů vypočítá následovně:  500 - ((1,51 + 1,15):2) * 100 = 367 bodů.
 • Za každou nedostatečnou v kterémkoliv předmětu: mínus 100 bodů
 • Za každý snížený stupeň z chování:
  • 2. stupeň mínus 200 bodů.
  • 3. stupeň mínus 250 bodů.

Hodnocení dalších skutečností (zákon č. 561, § 60d, odst. 1d)

 • Olympiády za poslední tři pololetí povinné školní docházky
  • Umístění v okresních kolech: celkem plus 10 bodů.
  • Umístění v krajských a vyšších kolech: celkem plus 20 bodů.
 • Uchazeči, kteří mají výsledný průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) vyčíslený z průměrného prospěch za 1. pololetí 8. a 9. ročníku povinné školní docházky uvedeného na přihlášce žáka ke studiu na střední škole do 1,5 (včetně), získají do celkového hodnocení: plus 200 bodů.

Hodnocení přijímací zkoušky

Výsledky dosažené v jednotných testech MŠMT, popř. školních testech se pro další kola přijímacího řízení nezohledňují. 

Pořadí uchazečů

V dalších kolech přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků v jednotlivých oborech budou přijati  uchazeči  kteří získají minimálně 300 bodů, v pořadí podle celkového počtu bodů získaných uchazečem.

Postup při rovnosti bodů

 1. Pokud nastane rovnost bodů, rozhoduje o pořadí průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy povinné školní docházky.
 2. Pokud nastane rovnost bodů v případě 1., rozhoduje o pořadí průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika za poslední pololetí povinné školní docházky.
 3. Pokud nastane rovnost bodů v případě 2., přednost mají uchazeči se ZPS, je-li to v souladu s požadavky na zdravotní stav žáka daného oboru.

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

 • Klasifikace z posledních 2 ročníků (na přihlášce potvrzena školou nebo ověřené kopie vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (součástí přihlášky).
 • Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.
 • Další doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy.
 • Uchazeči původem ze zemí mimo Evropskou unii prokáží řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost pobytu na území ČR.

Závěrečné vysvědčení z posledního ročníku základní školy doloží přijatý uchazeč nejpozději v den nástupu do školy.

Spolupracujeme