65-51-H/01 Kuchař-číšník: ŠVP Kuchař – číšník
denní forma vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 

            1. Přijímací zkoušky se na tento obor nekonají.

            2. Hodnocení předchozího vzdělání (zákon č. 561, § 60d, odst. 1a)

 • Vypočítá se výsledný průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) vyčíslený z průměrného prospěchu za poslední tři pololetí povinné školní docházky uvedeného na přihlášce žáka ke studiu na střední škole. Předloží-li žák vysvědčení obsahující 2. pololetí školního roku 2019/2020, nebude hodnocení tohoto pololetí hodnoceno. V tomto případě bude započítáno duplicitně hodnocení 1. pololetí 9. ročníku.  
  Počet bodů z průměrného prospěchu uchazeče je vyčíslen:

                                                                 500 mínus výsledný průměrný prospěch x 100.

Příklad:
průměrný prospěch za 1. pol. 8. třídy byl 1,51
průměrný prospěch za 1. pol. 8. třídy byl 1,71
průměrný prospěch za 1. pol. 9. třídy byl 1,15
Potom se počet bodů vypočítá následovně:  500 - ((1,51 + 1,71 + 1,15):2) * 100 = 354 bodů.
 • Za každou nedostatečnou v kterémkoliv předmětu: mínus 100 bodů.
 • Za každý snížený stupeň z chování:
  • 2. stupeň mínus 100 bodů.
  • 3. stupeň mínus 150 bodů.Další skutečnosti (zákon č. 561, § 60d, odst. 1d)
 • Olympiády za poslední tři pololetí povinné školní docházky:
  • Umístění v okresních kolech olympiády: celkem plus 10 bodů.
  • Umístění v krajských kolech olympiády: celkem plus 20 bodů.

          3. Přijímání uchazečů

 • V dalších kolech přijímacího řízení budou přijati uchazeči kteří získají minimálně 200 bodů do naplnění předpokládaného stavu žáků v příslušném oboru.

 

          4. Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

 • Klasifikace z posledních 2 ročníků (na přihlášce potvrzena školou nebo ověřené kopie vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (součástí přihlášky)
 • Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.
 • Další doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy.
 • Uchazeči původem ze zemí mimo Evropskou unii prokáží řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost pobytu na území ČR

Závěrečné vysvědčení z posledního ročníku základní školy doloží přijatý uchazeč nejpozději v den nástupu do školy.

Spolupracujeme