41-52-H/01 Zahradník: ŠVP Zahradník
denní forma vzdělávání pro školní rok 2023/2024


Přijímací zkoušky se na tento obory nekonají.

Hodnocení předchozího vzdělání (zákon č. 561, § 60d, odst. 1a)

 • Vypočítá se výsledný průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) vyčíslený z průměrného prospěchu za poslední tři pololetí povinné školní docházky uvedeného na přihlášce žáka ke studiu na střední škole. Předloží-li žák vysvědčení obsahující 2. pololetí školního roku 2019/2020, nebude hodnocení tohoto pololetí hodnoceno. V tomto případě bude započítáno duplicitně hodnocení 1. pololetí 9. ročníku.

  Počet bodů z průměrného prospěchu uchazeče je vyčíslen:
                                  500 mínus výsledný průměrný prospěch x 100.

  Příklad:
  průměrný prospěch za 1. pol. 8. třídy byl 1,51
  průměrný prospěch za 2. pol. 8. třídy byl 1,35
  průměrný prospěch za 1. pol. 9. třídy byl 1,15
  Potom se počet bodů vypočítá následovně:  500 - ((1,51 + 1,35 +1,15):3) * 100 = 366 bodů.
 • Za každou nedostatečnou v kterémkoliv předmětu: mínus 100 bodů.
 • Za každý snížený stupeň z chování:
                         ​​​​​2. stupeň mínus 100 bodů.
                         3. stupeň mínus 300 bodů.

Další skutečnosti (zákon č. 561, § 60d, odst. 1d)

 • Olympiády za poslední tři pololetí povinné školní docházky
  • Umístění v okresních kolech olympiády: celkem plus 10 bodů.
  • Umístění v krajských kolech olympiády: celkem plus 20 bodů.

Pořadí uchazečů

V dalších kolech přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků v oboru Zahradník budou přijati  uchazeči,  kteří získají minimálně 10 bodů, v pořadí podle celkového počtu bodů získaných uchazečem. 

Postup při rovnosti bodů

 1. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika za určené pololetí povinné školní docházky.
 2. Pokud nastane rovnost bodů v případě 1., rozhoduje o pořadí průměrný prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika za poslední pololetí povinné školní docházky.

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

 • Klasifikace z posledních 2 ročníků (na přihlášce potvrzena školou nebo ověřené kopie vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (součástí přihlášky).
 • Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání
 • Další doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy.
 • Uchazeči původem ze zemí mimo Evropskou unii prokáží řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost pobytu na území ČR.

Závěrečné vysvědčení z posledního ročníku základní školy doloží přijatý uchazeč nejpozději v den nástupu do školy.

Spolupracujeme