41-52-H/01 Zahradník: ŠVP Zahradník
denní forma vzdělávání pro školní rok 2022/2023


Přijímací zkoušky se na tento obory nekonají.

Hodnocení předchozího vzdělání (zákon č. 561, § 60d, odst. 1a)

 • Vypočítá se výsledný průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) vyčíslený z průměrného prospěchu za poslední tři pololetí povinné školní docházky uvedeného na přihlášce žáka ke studiu na střední škole. Předloží-li žák vysvědčení obsahující 2. pololetí školního roku 2019/2020, nebude hodnocení tohoto pololetí hodnoceno. V tomto případě bude započítáno duplicitně hodnocení 1. pololetí 9. ročníku.

  Počet bodů z průměrného prospěchu uchazeče je vyčíslen:
                                  500 mínus výsledný průměrný prospěch x 100.
  Příklad:
  průměrný prospěch za 1. pol. 8. třídy byl 1,51
  průměrný prospěch za 1. pol. 9. třídy byl 1,16
  Potom se počet bodů vypočítá následovně:  500 - ((1,51 + 1,15):2) * 100 = 367 bodů.
 • Za každou nedostatečnou v kterémkoliv předmětu: mínus 100 bodů.
 • Za každý snížený stupeň z chování:
                         ​​​​​2. stupeň mínus 100 bodů.
                         3. stupeň mínus 150 bodů.

Další skutečnosti (zákon č. 561, § 60d, odst. 1d)

 • Olympiády za poslední tři pololetí povinné školní docházky
  • Umístění v okresních kolech olympiády: celkem plus 10 bodů.
  • Umístění v krajských kolech olympiády: celkem plus 20 bodů.

Pořadí uchazečů

V dalších kolech přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků v oboru Kuchař-číšník budou přijati  uchazeči,  kteří získají minimálně 130 bodů, v pořadí podle celkového počtu bodů získaných uchazečem. 

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

 • Klasifikace z posledních 2 ročníků (na přihlášce potvrzena školou nebo ověřené kopie vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (součástí přihlášky).
 • Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání
 • Další doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy.
 • Uchazeči původem ze zemí mimo Evropskou unii prokáží řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost pobytu na území ČR.

Závěrečné vysvědčení z posledního ročníku základní školy doloží přijatý uchazeč nejpozději v den nástupu do školy.