Cílem tohoto oboru je připravit žáka, který je schopen vykonávat ošetřovatelské činnosti. Absolvent je připraven poskytovat péči dětem i dospělým, uplatní se v různých zdravotnických zařízeních.

Velká část praktického vyučování se uskutečňuje nejen v odborných učebnách, ale také na konkrétních pracovištích, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory apod.

Praktická sestra

Charakteristika oboru

Chceš pomáhat těm, kteří tě potřebují? Připravíme tě pro ošetřovatelskou péči ve zdravotnických zařízeních! Získáš znalosti a ve spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky se budeš podílet na diagnostické, léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péči. V našich učebnách vybavených moderní technikou i během odborných praxí ve zdravotnických zařízeních se naučíš základům ošetřovatelské péče (např. pacientům měřit tlak, odebírat krev, podávat léky, připravovat ho k diagnostickým a léčebným výkonům, asistovat u těchto výkonů atd.). 

Odborné předměty jsou vyučovány na našem pracovišti Komenského 1, Boskovice.

Uplatnění

Jako absolvent tohoto oboru jsi na trhu práce velice žádán. Uplatníš se v různých typech zdravotnických zařízení lůžkového či ambulantního charakteru nebo v zařízeních sociální péče a služeb. Připravíme tě na další studium na vysoké škole nebo můžeš pokračovat ve studiu na u nás na vyšší odborné škole v oboru vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra.

Pokusné ověřování

Žáci oboru 53-41-M/03 Praktická sestra mohou po úspěšném ukončení 3. ročníku vykonat závěrečnou zkoušku v oboru vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel. Žák, který nevykoná závěrečnou zkoušky úspěšně nebo který ji nekoná vůbec, může pokračovat ve vzdělávání ve 4. ročníku. 

Žáci zařazeni do pokusného ověřování, kteří ukončí obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, mohou pokračovat ve studiu oboru vzdělání 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra od 2. ročníku. Pokračovat ve studiu mohou i žáci, kteří uspěli v profilové části maturitní zkoušky, ale neuspěli ve společné části maturitní zkoušky v oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra s podmínkou úspěšného vykonání společné části maturitní zkoušky nejpozději do ukončení 2. ročníku akreditovaného vzdělávacího programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra.

Další informace o pokusném ověřování můžete najít na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-stupnoviteho-propojeni

Profil oboru

Kód a název oboru: 53-41-M/03 Praktická sestra
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Garant oboru

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předměty Zkratka Minimální počet vyučovacích hodin za studium
Týdenní Celkový počet
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura ČJ 3 3 3 3 12
Anglický jazyk AJ 3 3 3 4 13
Dějepis D 2 0 0 0 2
Občanská nauka ON 0 1 1 1 3
Fyzika F 1 1 0 0 2
Chemie CH 1 1 0 0 2
Biologie a ekologie BIE 2 0 0 0 2
Matematika M 2 2 2 1 7
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie IKT 2 2 0 0 4
Ekonomika E 0 2 0 0 2
První pomoc PPM 2 0 0 0 2
Klinická propedeutika KLP 0 2 0 0 2
Odborná latinská terminologie OLT 1 0 0 0 1
Ochrana a podpora veřejného zdraví OPVZ 1 0 0 0 1
Somatologie SOM 4 0 0 0 4
Základy mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena ZMI 0 1 0 0 1
Ošetřovatelství OSE 4 8 8 6 26
Ošetřování nemocných OŠN 0 0 14 14 28
Psychologie a komunikace PSK 0 2 2 1 5
Povinně volitelné předměty
Seminář z psychologie a komunikace SPK 0 0 0 1 1
Seminář ze somatologie SSOM 0 0 0
Počet hodin celkem   30 30 35 33 128

Související články

Volejbalový přebor

Dne 13.12 2022 se v tělocvičně Gymnázia v Boskovicích konal okresní přebor ve volejbale dívek. Zúčastnily se ho týmy ze Střední školy André Citroëna, Střední pedagogické školy...
Celá aktualita

Adventní Vídeň

Dne 2.12.2022 navštívili studenti naší školy adventní Vídeň. Exkurze se zúčastnilo 90 studentů ze všech obor a naplnili 2 autobusy. Každý autobus měl svoji paní průvodkyni. Z...
Celá aktualita

Exkurze - MOÚ Brno

17. 10. 2022 jsme se studenty třídy VZ2 v rámci předmětu ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami navštívili Masarykův onkologický ústav v Brně. Absolvovali jsme...
Celá aktualita

Exkurze - Nemocnice AGEL Prostějov

21. 11. 0022 jsme se studenty VZ1 v rámci odborné exkurze navštívili nemocnici AGEL Prostějov. Nejprve personalistka AGELU seznámila studenty s personální politikou zařízení a...
Celá aktualita

Řím-Vesuv-Pompeje

Všechny cesty vedou do Říma… …alespoň tak se to říká. Chtěli jsme se o tom tedy přesvědčit. Na konci září jsme se studenty naší školy vyrazili na pětidenní exkurzi nejen do Říma...
Celá aktualita

Související galerie

Spolupracujeme